Centre de Referència Nacional de Nàutica

null
Què és un CRN

Un Centre de Referència Nacional és un centre públic d’innovació i experimentació que actua com una institució al servei dels sistemes de formació professional per facilitar-ne la competitivitat i la qualitat i donar resposta als canvis en la demanda de qualificació dels sectors productius. Es distingeix per programar i executar actuacions de caràcter innovador, experimental i formatiu en matèria de formació per a l’ocupació, en l’àmbit del sector productiu que té assignat, de manera que serveixi de referent al conjunt del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional per al desenvolupament de la formació professional.

Les característiques principals són l’especialització en els diferents sectors productius, la utilitat com a referència, a escala estatal, en l’àmbit d’una família professional, i que disposa de l’equipament i espai adequat per desenvolupar les activitats de formació i investigació de la família professional que tengui assignada.

La Llei orgànica 5/2020, del 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, va establir que «la innovació i experimentació en matèria de formació professional s’ha de desenvolupar a través d’una Xarxa de Centres de Referència Nacional, amb implantació a totes les comunitats autònomes, especialitzats en els diferents sectors productius».

El Reial decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els Centres de Referència Nacional en l’àmbit de la formació professional, desplega el que estableix la Llei, i defineix, entre d’altres aspectes, els fins, les funcions, el funcionament, el finançament dels centres, etc., així com la creació, la qualificació i la titularitat de la Xarxa de Centres de Referència Nacional en l’àmbit de la formació professional.

Quines són les funcions i els objectius

Funcions:

Entre les funcions que té, hi figura l’anàlisi de noves tendències formatives, l’experimentació i la posada en pràctica, i la promoció de xarxes tant amb organitzacions empresarials i sindicals com amb universitats i centres tecnològics, amb la finalitat de ser punters cada un en un sector productiu relacionat amb les famílies i les àrees professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Per complir aquest objectiu, adoptarà les mesures, projectes i programes precisos per atendre les necessitats dels sectors emergents i innovadors i aconseguir així una formació professional més competitiva, que respongui als canvis productius que demana el mercat de treball.

Les funcions dels centres de referència nacional, en l’àmbit de la família professional assignada, són les següents:
1. Observar i analitzar, en l’àmbit estatal i autonòmic, l’evolució dels sectors productius per adequar l’oferta de formació a les necessitats del mercat de treball.
2. Col·laborar amb l’Institut Nacional de les Qualificacions en l’actualització del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.
3. Experimentar accions d’innovació formativa vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per validar-ne l’adequació i, si escau, elaborar continguts, metodologies i materials didàctics per proposar-ne l’actualització.
4. Col·laborar i, si escau, dur a terme els estudis necessaris per elaborar certificats de professionalitat, així com participar en l’execució, la custòdia, el manteniment i l’actualització de proves d’avaluació.
5. Estudiar la idoneïtat d’instal·lacions, equipaments i mitjans didàctics, desenvolupar tècniques d’organització i gestió de la formació i proposar l’aplicació de criteris, indicadors i dispositius de qualitat per a centres i entitats de formació.
6. Col·laborar amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com amb les Comissions Paritàries constituïdes a l’empara de la negociació col·lectiva sectorial d’àmbit estatal.
7. Establir vincles de col·laboració, incloent la gestió de xarxes virtuals, amb instituts i agències de qualificacions autonòmics, universitats, centres tecnològics i d’investigació, Centres Integrats de Formació Professional, empreses i altres unitats per fomentar la investigació, innovació i desenvolupament de formació professional, així com per observar i analitzar l’evolució de les bases científiques i tecnològiques relacionades amb els processos de formació o amb el sector de referència.
8. Contribuir al disseny i desenvolupament de plans de perfeccionament tècnic i metodològic dirigits al personal docent i formador, experts i orientadors professionals, així com a avaluadors que intervenguin en processos de reconeixement de competències professionals.
9. Col·laborar en el procediment d’avaluació i l’acreditació de les competències professionals, d’acord amb el desplegament de l’article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

 

Objectius:
L’objectiu d’un Centre de Referència Nacional és promoure la competitivitat de la indústria del manteniment nàutic a través de la formació. Per aconseguir-ho el Centre desenvolupa una sèrie d’activitats que inclouen tant l’observació i la investigació del sector, amb la finalitat de determinar les necessitats formatives, com el desenvolupament i l’experimentació en matèria de formació; tot això directament relacionat amb l’adequació del Catàleg nacional de qualificacions professionals i l’acreditació i reconeixement de les competències professionals.
Objectius principals:
1. Contribuir a la promoció, la difusió i el desenvolupament de la formació professional dins dels fins assignats als centres de referència nacional.

2. Dur a terme accions d’innovació, experimentació, desenvolupament i millora vinculades al funcionament dels instruments del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

3. Establir xarxes de col·laboració amb el sector empresarial, amb els agents socials i altres entitats formatives per identificar l’evolució de les necessitats de qualificació i suport a les línies d’actuació en matèria de formació professional que afavoreixin l’ocupabilitat.

4. Desenvolupar una plataforma de centres de referència nacional per donar solució informàtica als processos de gestió i difusió de la xarxa.

Què és el CRN nàutica del Centre de la Mar?

El Centre de Referència Nacional de Formació Professional de l’àrea de Nàutica, Centre de la Mar, és un centre de caràcter públic integrat en la Xarxa Nacional de Centres de Referència Nacional de Formació Professional que pertany a la família de Transport i Manteniment de Vehicles, àrea de Nàutica: embarcacions esportives i d’esbarjo. Va ser creat el 13 de setembre del 2019, mitjançant el Reial decret 523/2019.
El Consell Social està compost per dos membres de l’Administració Autonòmica, dos membres de l’Administració General de l’Estat, dos membres de les organitzacions empresarials i dos membres de les organitzacions sindicals amb representació a la Comunitat Autònoma.

Mapa sectorial

Actualment existeixen 37 centres de referència nacional, qualificats per Reial decret, d’una xarxa que es completarà fins a 53 CRN, proposats pel Ministeri de Treball i Economia Social i pel Ministeri d’Educació i Formació Professional al Consell General de Formació Professional.

Al següent mapa sectorial pots veure l’ubicació de cada un d’aquests centres, així com acadèmies de formació, empreses, organismes oficials i altres punts d’interès relacionats amb la nàutica.

Mapa Sectorial

Actualment existeixen 37 centres de referència nacional, qualificats per Reial decret, d’una xarxa que es completarà fins a 53 CRN, proposats pel Ministeri de Treball i Economia Social i pel Ministeri d’Educació i Formació Professional al Consell General de Formació Professional.

Al següent mapa sectorial pots veure l’ubicació de cada un d’aquests centres, així com acadèmies de formació, empreses, organismes oficials i altres punts d’interès relacionats amb la nàutica.

Inscripció al mapa sectorial

Notícies

Completat el curs 21-22 al Centre de la Mar del SOIB

Completat el curs 21-22 al Centre de la Mar del SOIB

L'oferta de cursos s'ha realitzat seguint la planificació formativa del Centre de la Mar del SOIB 2021-2022, amb un total d'11 especialitats formatives, 3 més que el curs passat, de les quals 3 són certificats de professionalitat complets, 3 mòduls formatius...

Llegir més