CIFP SOIB Centre de la Mar

Centre Integrat de Formació Professional del SOIB Centre de la Mar

Informació CIFP

Informació per alumnes i docents

Quins són els tipus de formacions que s’imparteixen a CIFP SOIB?

Formació professional

És una formació reglada pel Ministeri d’Educació i autoritzada per la Conselleria d’Educació de cada comunitat autònoma (en aquest cas per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears) que engloba diferents estudis o aprenentatges que estan encaminats a la inserció laboral. És un sistema formatiu caracteritzat pel seu vessant pràctic i distribuït en un 1r i 2n curs.

Certificats de professionalitat

Són títols reconeguts, acreditats i avalats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) juntament amb l’administració laboral competent de cada comunitat autònoma (en aquest cas, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears –SOIB). Atorguen reconeixement de determinades competències i té validesa en l’àmbit europeu, la qual cosa facilita l’accés al mercat laboral i la mobilitat internacional a tot Europa.

Cursos d’especialitats

Agrupen competències professionals, continguts i especificacions tècniques que responen a activitats laborals especialitzades i a l’adquisició de competències transversals, com poden ser idiomes, informàtica, etc.

Oferta formativa 2022-23

Formació professional

Certificats de professionalitat

TMVU0312_3 

Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Família: Transport i manteniment de vehicles. Nivell: 3

Finalitat:

Organitzar, gestionar i supervisar el manteniment dels sistemes i els equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo, sota criteris de qualitat. Observar la normativa nacional i internacional vigent, utilitzar la llengua anglesa quan sigui necessari i complir els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l’empresa.

Dates:

02/11/2022 – 21/04/2023

Horaris:

Dilluns a divendres de 15.00 h a 20.00 h

Inscripció:

per móduls

Programa:

(d’acord amb el Reial decret 992/2013, de 13 de desembre, que regula el certificat)

 • MF1993_3: Gestió i manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo (100 hores)
 • MF1996_3: Organització i supervisió del manteniment dels sistemes de propulsió i govern, i dels elements inherents a la situació de l’embarcació en sec (150 hores)
 • MF1997_3: Organització i supervisió del manteniment de sistemes i equips de generació, acumulació i consum d’energia elèctrica d’embarcacions esportives i d’esbarjo (150 hores)
 • MF1998_3: Organització i supervisió del manteniment i instal·lacions dels sistemes elèctrics d’embarcacions esportives i d’esbarjo (150 hores)
 • MF1999_3: Organització i supervisió del manteniment dels sistemes de fred i climatització i de serveis de fluids d’embarcacions esportives i d’esbarjo (150 hores)
 • Pràctiques professionals no laborals: 40 hores
Móduls:

SSCE0110_3

Docència de la formació professional per a l’ocupació

Família: Serveis socioculturals i a la comunitat. Nivell: 3

Finalitat:

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació. Elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics; orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat i promoure de manera permanent la qualitat de la formació i actualització didàctica.

Dates:

25/11/2022 – 05/04/2023

Horaris:

dilluns a divendres de 15.30 h a 20.00 h

Inscripció:

per móduls

Programa:

(d’acord amb el Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre, modificat per l’RD 625/2013, de 2 de agost, que regula el certificat)

 • MF1442_3: Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació. (60 hores)
 • MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació (90 hores)
 • MF1444_3: Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (100 hores)
 • MF1445_3: Avaluació del procés d’ensenyança–aprenentatge en formació
  professional per a l’ocupació(60 hores)
 • MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació (30 hores)
 • Pràctiques professionals no laborals: 40 hores

TMVU0210_1

Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals y de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Família: Transport i manteniment de vehicles. Nivell: 1

Finalitat:

Dur a terme operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals de fusta i fibra, així com de protecció i embelliment de superfícies de les embarcacions esportives i d’esbarjo, incloent-hi les altres d’eslora restringida dedicades a altres serveis o funcions, seguir instruccions rebudes i complir la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Dates:

09/01/2023 – 30/04/2023

Horaris:

dilluns i dijous de 15.00 h a 19.30 i dimarts, dimecres i  divendres de 15:30 h a 20:00 h

Inscripció:

per móduls

Programa:

(segons el Reial decret 1539/2011, de 31 de octubre, que regula el contingut del certificat)

 • MF1455_1: Operacions auxiliars de protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo (100 hores)
 • MF1456_1: Operacions auxiliars de reparació d’elements de fusta de
  embarcacions esportives i d’esbarjo (100 hores)
 • MF1457_1: Operacions auxiliars de reparació d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo (100 hores)
 • Pràctiques professionals no laborals (40 hores)

Cursos d’especialitats