CIFP SOIB Centre de la Mar

Centre Integrat de Formació Professional del SOIB Centre de la Mar

Informació CIFP

Informació per alumnes i docents. Informació procés de matrícula.

Quins són els tipus de formacions que s’imparteixen a CIFP SOIB?

Formació professional

És una formació reglada pel Ministeri d’Educació i autoritzada per la Conselleria d’Educació de cada comunitat autònoma (en aquest cas per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears) que engloba diferents estudis o aprenentatges que estan encaminats a la inserció laboral. És un sistema formatiu caracteritzat pel seu vessant pràctic i distribuït en un 1r i 2n curs.

Certificats de professionalitat

Són títols reconeguts, acreditats i avalats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) juntament amb l’administració laboral competent de cada comunitat autònoma (en aquest cas, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears –SOIB). Atorguen reconeixement de determinades competències i té validesa en l’àmbit europeu, la qual cosa facilita l’accés al mercat laboral i la mobilitat internacional a tot Europa.

Cursos d’especialitats

Agrupen competències professionals, continguts i especificacions tècniques que responen a activitats laborals especialitzades i a l’adquisició de competències transversals, com poden ser idiomes, informàtica, etc.

Oferta formativa 2023-24

Formació professional

Certificats de professionalitat

TMVG0409

Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars

Família: Transport i manteniment de vehicles. Nivell: 2

Finalitat:

Realitzar operacions de manteniment en el motor i els seus sistemes auxiliars en automòbils,
vehicles industrials, motocicletes, maquinària agrícola, maquinària de construcció i obres
públiques i material rodant ferroviari, aplicant les tècniques i procediments establerts pel fabricant
aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.

Dates:

05/12/2023 – 26/04/2024

Horaris:

De dilluns a divendres de 15.00h a 20.30h

Inscripció:

per móduls

Programa:

(d’acord amb el Reial decret 992/2013, de 13 de desembre, que regula el certificat)

  • MFo132_2: Motors (260h)
  • MF013_2: Sistemes auxiliars del motor (180h)
  • Pràctiques no laborals: 80h

ELES0208

Operacions auxiliars de muntatge d’instal.lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

Família: Electricitat i electrònica. Nivell: 1

Finalitat:

Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i el manteniment
d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i
instal·lacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els
criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Dates:

04/12/2023 – 27/03/2024

Horaris:

De dilluns a divendres de 15:00h a 19:30h

Inscripció:

per móduls

Programa:

(segons el Reial decret 1539/2011, de 31 de octubre, que regula el contingut del certificat)

  • MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i
    domòtiques en edificis. (150 h)
  • MF0817_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions (150 h)
  • Pràctiques professionals no laborals (80 hores)

Cursos d’especialitats