Localitzar i determinar l’abast d’avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo.
Planificar el treball de manteniment a realitzar, determinant i organitzant la «logística» associada a l’activitat de manteniment, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.
Executar les activitats de manteniment (muntatge / desmuntatge de components, comprovació de component defectuós, reparació i / o substitució i muntatge dels elements desmuntats), complint el procediment establert pel fabricant i el pla de treball programat, comprovant, finalment, el resultat de l’activitat de manteniment realitzada.