Anglès B2

 • Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
 • Codi: SSCE04
 • Nivell: B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MECR)
 • Finalitat:

  Capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb fluïdesa i eficàcia en situacions habituals i més específiques quer requereixen comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexes, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versen sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

  Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MCERL).

 • Programa:

  (Segons el programa formatiu que regula l’especialitat)
  https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCE04

 • Nivell accés/Requisits:

  Els participants hauran de complir els requisits següents:

  • Edat 16 anys o més
  • Tenir el nivell acadèmic o de coneixements generals mínims: segon curs d’educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals
  • Tenir el nivell B1 de la llengua anglesa, ja sigui acreditat o contrastable mitjançant una prova específica de nivell
 • Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 08.30 h a les 13.30 h
 • Places: 12
 • Hores totals: 240
 • Assistència: 75% obligatòria

Data

06 nov. 2023 - 22 març 2024

Estat inscripció

Oberta inscripció

Lloc

CIFP Centre de la Mar
C/ Ruiz y Pablo 13, Maó
Tipus de formació