SOIB - FORMACIÓ OCUPACIONAL

La formació professional per a l’ocupació

La formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral té per finalitat impulsar i realitzar una formació que contribueixi al desenvolupament personal i professional de les persones treballadores (ocupades i desocupades), millorant la seva ocupabilitat i la seva promoció en el treball. Aquesta formació respon a les necessitats del mercat laboral i està orientada a la millora de la competitivitat empresarial.

Inclou diferents iniciatives i programes de formació que es desenvolupen en el marc del Sistema Nacional d’Ocupació, a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal i dels Serveis Públics d’Ocupació de les Comunitats Autònomes.

Al Centre de la Mar, com a centre propi del SOIB, s’imparteixen cursos de formació professional per a l’ocupació. Com a centre, els cursos que s’imparteixen són de l’àrea professional de manteniment i reparació d’embarcacions esportives i esbarjo. Paral•lelament, també s’imparteixen cursos de la família professional Maritimopesquera, segons la demanda existent i en coordinació amb el centre integrat de formació professional Nauticopesquera de Palma. Aquests cursos, siguin de la família que siguin, poden ser de certificats de professionalitat o d’especialitats formatives.

Què és un centre propi del SOIB

És un centre que imparteix formació professional per a l’ocupació, gestionat directament pel SOIB com a Administració pública competent en aquesta matèria. Disposa de les instal·lacions i dels equipaments adequats, ha estat declarat com a centre propi d’acord amb els Estatuts del SOIB (Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual se n’aprova el Text consolidat) i inscrit en el Registre Estatal d’Entitats de Formació.
Són centres propis del SOIB el Centre de la Mar (Menorca) i el Centre Blancadona (Eivissa).

Docents

El Centre de la Mar, cada any, confecciona unes llistes de persones formadores per impartir certificats de professionalitat en funció de l’oferta formativa aprovada pel Centre. Les persones interessades en impartir alguna d’aquestes formacions s’hauran d’inscriure en aquestes llistes i acreditar el compliment de requisits.

A efectes de difusió, el procés de selecció de les persones formadores es publicarà a la pàgina web del SOIB.

Aquestes llistes serviran per la contractació de docents de l’oferta formativa de cada any i es cridarà les persones candidates per ordre de puntuació.
En el cas que no es poguessin cobrir les places amb aspirants de les llistes, es publicarà una oferta de feina genèrica a la pàgina web del SOIB.

El personal formador que hagi d’impartir certificats de professionalitat ha d’estar inscrit en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB)

La resta de persones formadores (per impartir especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat) hauran de presentar al Centre la documentació acreditativa de compliment de requisits en el procés de selecció de l’oferta pertinent que es publicarà al web del SOIB abans de l’inici de cada curs.

Alumnat

Els cursos de formació professional per a l’ocupació es classifiquen en dos tipus ben diferenciats: els cursos de certificats de professionalitat i els cursos d’especialitats formatives. Els cursos de certificats de professionalitat condueixen a un títol oficial de certificat de professionalitat i s’estructuren en mòduls formatius. Hi ha tres nivells de certificats de professionalitat:

  • Els de nivell 1 es corresponen al nivell bàsic, enfocats a fer tasques de manteniment. Per accedir-hi no hi ha requisits acadèmics.
  • Els de nivell 2 es corresponen un nivell de tècnic especialista en manteniment i reparació. Per accedir-hi es requereix un nivell acadèmic d’ESO o equivalent, com a mínim.
  • Els certificats de nivell 3 es corresponen a un nivell de gestió de grups de treball i/o departaments, enfocats a tasques de coordinació d’equips de feina i de processos dins una empresa i funcions que tècnicament requereixen un alt nivell d’especialització. Per accedir-hi es requereix un títol de batxillerat, grau mitjà o equivalent.

Pel que fa a la impartició d’especialitats formatives, es tracta de cursos enfocats a adquirir uns coneixements concrets dins d’una àrea professional. Aquests cursos s’organitzen en mòduls de formació i no són conduents a l’adquisició d’un títol o certificat. Aquestes especialitats formatives s’organitzen dins el Catàleg d’especialitats formatives.

Inscriure’s a un curs del Centre de la Mar

Per inscriure’t a un curs de formació professional per a l’ocupació al Centre de la Mar has de fer les passes següents:

  • Informar-te dels cursos disponibles al Centre de la Mar. Per això pots telefonar al 971 17 70 27, consultar-ho al web del Centre,  comentar-ho amb el teu orientador o orientadora laboral de referència, o consultar-los al web del SOIB .
  • Previsió CURSOS 2021-2022 Centre de la Mar
  • Emplenar el Document D9 i enviar-lo o entregar-lo, conjuntament amb la documentació necessària, a info@centredelamar.com
  • Esperar les instruccions del Centre per emplenar la resta de documentació.
  • Consultar el lloc web del Centre o telefonar-hi per saber la data d’inici del curs.

Certificats de professionalitat

Beques i ajuts

Formació dual

Noticies