Motors de combustió interna, i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró portuari 2)

Estat:

Descripció:

Posada en marxa, funcionament en condicions òptimes i parada de motors dièsel. Propulsió del vaixell. Sistemes auxiliars en condicions d'òptim funcionament: lubricació, refrigeració, combustible i arrencada. Control de nivells, pressions i temperatures. Instruments de mesura de: longitud, temperatura, pressió, densitat. Instruments de mesura de magnituds elèctriques: voltímetre, amperímetre, wattímetre.

Família professional:

Marítima pesquera

Àrea professional:

Pesca i navegació

Nivell de qualificació:

Nivell 2

Requisits d’acces:

consulta el requisits d’accés a certificats de professionalitat de nivell 2

Sortides professionals:

Patró portuari

Metodologia:

combina formació teòrica i pràctica.

Durada:

90 hores