Select Page

Operacions de manteniment en el motor i els seus sistemes auxiliares en automòbils, vehicles industrials, motocicletes, maquinària agrícola, maquinària de construcció i obres públiques i material rodant ferroviari, aplicant les tècniques i procediments establerts pel fabricant aconseguint la qualitat requerida i en condicions de seguretat.