CRN – Centre de referencia nacional de Nàutica

Formació dissenyada pel centre

Una de les funcions del CRN de Nàutica és dissenyar accions formatives relacionades amb la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, per donar resposta a les noves necessitats derivades de l’evolució del sector. Una vegada creades, es podran impartir en diferents centres de formació homologats que hi ha repartits per tot l’Estat.

Aquestes accions formatives es divideixen en dos grups: certificats de professionalitat i especialitats formatives.

Certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat són títols acreditats pel govern de l’Estat que s’ordenen en 26 famílies professionals i tres nivells de qualificació. Tenen caràcter oficial, validesa a tot l’Estat espanyol i són expedits pel SEPE i els organismes competents de les comunitats autònomes.Els certificats de professionalitat són títols acreditats pel govern de l’Estat que s’ordenen en 26 famílies professionals i tres nivells de qualificació. Tenen caràcter oficial, validesa a tot l’Estat espanyol i són expedits pel SEPE i els organismes competents de les comunitats autònomes.Cada certificat acredita un conjunt de competències professionals que capaciten per dur a terme una activitat laboral i es poden obtenir a través de dos camins:

  • Reconeixement de l’experiència laboral o vies no formals de formació
  • Formació professional per a l’ocupació

A la pàgina web del SEPE trobaràs més informació sobre els certificats de professionalitat.
Avui en dia, els certificats de professionalitat creats pel CRN de Nàutica Centre de la Mar són:

 

Nre. hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
280 TMVU0210 1 Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 1539/11
390 TMVU0110 1 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 1539/11
570 TMVU0311 2 Manteniment d’aparells d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 626/13
660 TMVU0212 2 Manteniment i instal·lació de sistemes electrònics d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 992/13
840 TMVU0112 2 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 992/13
450 TMVU0211 2 Operacions de manteniment d’elements de fusta d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 626/13
480 TMVU0111 2 Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 626/13
430 TMVU0512 3 Organització i supervisió del manteniment d’elements estructurals de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 992/13
380 TMVU0412 3 Organització i supervisió del manteniment de l’aparell d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 992/13
530 TMVU0312 3 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo RD 992/13
Especialitats formatives

Una especialitat formativa és l’agrupació de competències professionals, continguts i especificacions tècniques que respon a un conjunt d’activitats de feina i l’adquisició de competències transversals.
Cada especialitat formativa està adscrita a una família i una àrea professional, i té assignat un determinat nivell de qualificació (nivells 1, 2, 3, 4 i 5).

Es poden impartir a qualsevol centre de formació de l’Estat que estigui homologat per impartir la família professional a la qual pertany l’especialitat formativa corresponent.

Les especialitats formatives creades al CRN de Nàutica Centre de la Mar són:

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL

CODI

TÍTOL DE L’ESPECIALITAT

HORES

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (TMV)

TMVU03EXP

NETEJA D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO

30

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (TMV)

TMVU04EXP

ANGLÈS NÀUTIC BÀSIC

100

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (TMV)

EN DESENVOLUPAMENT

AUXILIAR DE VARADOR

135

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES (TMV)

EN DESENVOLUPAMENT

RETRACTILAT D’EMBARCACIONS

35

Inscripcions i matrícula

Al mateix Centre de la Mar.
Telèfon 971 177 027
Adreça electrònica info@centredelamar.com