CRN – Centre de referencia nacional de Nàutica

FAQ’S

Preguntes freqüents

Què és un CRN?

 Els centres de referència nacional són centres públics d’innovació i experimentació que actuen com una institució al servei dels sistemes de formació professional per facilitar la competitivitat i qualitat, i donar resposta als canvis en la demanda de qualificació dels sectors productius.

Quina és la funció d’un CRN?

Entre les funcions que té, hi figura l’anàlisi de noves tendències formatives, l’experimentació i la posada en pràctica, i la promoció de xarxes tant amb organitzacions empresarials i sindicals com amb universitats i centres tecnològics, amb la finalitat de ser punters cada un en un sector productiu relacionat amb les famílies i les àrees professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

L’objectiu d’un Centre de Referència Nacional és promoure la competitivitat de la indústria del manteniment nàutic a través de la formació. Per aconseguir-ho, el centre desenvolupa una sèrie d’activitats que inclouen tant l’observació i la investigació del sector, amb la finalitat de determinar les necessitats formatives, com el desenvolupament i l’experimentació en matèria de formació; tot això directament relacionat amb l’adequació al Catàleg nacional de qualificacions professionals i l’acreditació i el reconeixement de les competències professionals.

Objectius principals:
1. Contribuir a la promoció, la difusió i el desenvolupament de la formació professional dins dels fins assignats als centres de referència nacional.

2. Fer accions d’innovació, experimentació, desenvolupament i millora vinculades amb el funcionament dels instruments del Sistema nacional de qualificacions i formació professional.

3. Establir xarxes de col·laboració amb el sector empresarial, amb els agents socials i altres entitats formatives per identificar l’evolució
de les necessitats de qualificació i suport a les línies d’actuació en matèria de formació professional que afavoreixin l’ocupabilitat.

4. Desenvolupar una plataforma dels Centres de referència nacional per donar una solució informàtica als processos de gestió i difusió de la xarxa.

Quants CRN hi ha?

Actualment hi ha 37 centres de referència nacional, qualificats per Reial decret, d’una xarxa que es completarà amb fins a 53 CRN, proposats pel Ministeri de Treball i Economia Social i pel Ministeri d’Educació i Formació Professional al Consell General de Formació Professional.